Secretaria d'Estat de Funció Pública

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, crea el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública al que corresponen, a més de les competències en matèria d'hisenda pública i de pressupostos i gastos, la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'administració pública, funció pública i governança pública.

Així mateix,  es crea la Secretaria d'Estat de Funció Pública, òrgan al que corresponen  les funcions enumerades en l'article 14 del Reial decret 682/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Mitjançant el Reial decret 665/2021, de 27 de juliol, es nomena Secretària d'Estat de Funció Pública a donya Lidia Sánchez Milán. 

El director del Gabinet és Javier Rueda Vázquez.  

Missió, visió i valors

Missió 

La nostra missió naix del nostre compromís amb les persones.

Per això, impulsem els processos de transformació de l'administració pública a través d'actuacions dirigides a consolidar una ocupació pública estable i de qualitat, acostar l'administració a la ciutadania, respondre a les demandes de la societat i liderar polítiques que promoguen la igualtat d'oportunitats.

Visió

Volem construir una administració pública moderna, pròpia del segle XXI, que preste servicis públics inclusius, eficaços, basats en l'excel·lència i assegurar un nou model de governança més estratègic i amb un seguiment que permeta una millor rendició de comptes.

Per a açò, volem comptar amb la veu de la ciutadania en l'elaboració de les polítiques públiques, garantir que estes complisquen amb la finalitat per a les quals van ser dissenyades i que es reconega al conjunt d'empleats i empleades públiques com a referent de tots els valors que representa l'administració.

Valors 

La nostra acció es regix pels principis de transparència de l'activitat pública, publicitat, ètica en la gestió, rendició de comptes, igualtat de tracte i d'oportunitats i professionalitat en l'exercici de les nostres funcions per a contribuir a una administració i a una societat més justa, pacífica i inclusiva.

Estructura

Estructura

De la Secretaria d'Estat de Funció Pública depenen els següents òrgans directius:

 

También dependen de la Secretaría de Estado de Función Pública los siguientes órganos con rango de subdirección general:

Actualitat

Actualitat

Accedix a les últimes notícies d'actualitat.

Pots suscríbirte a la nostra newsletter per a rebre informació mensual sobre funció pública. Inscriu-te ací.

Protecció de Dades

La informació dels Registres d'Activitats de Tractament (*RAT) de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, que conté les dades personals dels interessats, quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Protecció de Dades

Informació dels Registres d'Activitats de Tractament