Secretaría de Estado de Función Pública

O Real Decreto 507/2021, do 10 de xullo, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, crea o Ministerio de Facenda e Función Pública ao que corresponden, ademais das competencias en materia de facenda pública e de orzamentos e gastos, a proposta e execución da política do Goberno en materia de administración pública, función pública e gobernación pública.

Así mesmo,  créase  a Secretaría de Estado de Función Pública, órgano ao que corresponden  as funcións enumeradas no artigo 14 do Real Decreto 682/2021, do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Mediante o Real Decreto 665/2021, do 27 de xullo, noméase Secretaria de Estado de Función Pública a dona Lidia Sánchez Milán. 

O director do Gabinete é Javier Rueda Vázquez.  

Misión, visión e valores

Misión 

A nosa misión nace do noso compromiso coas persoas.

Por iso, impulsamos os procesos de transformación da administración pública a través de actuacións dirixidas a consolidar un emprego público estable e de calidade, achegar a administración á cidadanía, responder as demandas da sociedade e liderar políticas que promovan a igualdade de oportunidades.

Visión

Queremos construír unha administración pública moderna, propia do século *XXI, que preste servizos públicos inclusivos, eficaces, baseados na excelencia e asegurar un novo modelo de gobernación máis estratéxico e cun seguimento que permita unha mellor rendición de contas.

Para iso, queremos contar coa voz da cidadanía na elaboración das políticas públicas, garantir que estas cumpran coa finalidade para as que foron deseñadas e que se recoñeza ao conxunto de empregados e empregadas públicas como referente de todos os valores que representa a administración.

Valores 

A nosa acción réxese polos principios de transparencia da actividade pública, publicidade, ética na xestión, rendición de contas, igualdade de trato e de oportunidades e profesionalidade no exercicio das nosas funcións para contribuír a unha administración e a unha sociedade máis xusta, pacífica e inclusiva.

Estrutura

Estrutura

Da Secretaría de Estado de Función Pública dependen os seguintes órganos directivos:

 

También dependen de la Secretaría de Estado de Función Pública los siguientes órganos con rango de subdirección general:

Actualidade

Actualidade

Desde aquí podes acceder ás últimas noticias de actualidade.

Podes *suscríbirte á nosa newsletter para recibir información mensual sobre función pública. Inscríbeche aquí.

Protección de Datos

A información dos Rexistros de Actividades de Tratamento (*RAT) da Secretaría de Estado de Función Pública, que contén os datos persoais dos interesados, quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Protección de Datos

Información dos Rexistros de Actividades de Tratamento