Accés a l'Ocupació Pública, Jornades de Captació de Talent i procediments de personal

Ocupació pública

Ocupació pública

Información sobre el acceso al empleo público y en particular sobre las convocatorias de personal funcionario de carrera y personal laboral.

Jornadas de Captación de Talento

Jornadas de Captación de Talento

Les jornades de Captació de Talent s'enquadren dins del "Pla de Captació de talent en l'Administració General de l'Estat”, que cerca atreure el talent a les Administracions Públiques promovent les oportunitats de treball en la Funció Pública.

Procedimientos de personal

Procedimientos de personal

Gestión de los procesos de movilidad interministerial de personal funcionario y laboral y la gestión de los procedimientos de personal de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública